Handbok i ärendehandläggning - Stockholms universitet

1796

OFFENTLIGHET OCH INFORMATIONSHANTERING INOM

2.2.1 Intern post eller e-post Myndighetens interna handlingar som skickas mellan ol ika enheter eller avdelningar eller mellan anställda inom de olika enheterna eller avdelningarna Offentlig handling Allmän handling som inte omfattas av sekretess. Rensning Bortplockande av övertaliga kopior, kladdlappar, utkast och liknande handlingar som inte tillför någon information och som inte är allmänna handlingar. Sekretesshandling Allmän handling som omfattas av sekretess enligt lag Det innebär att informationen som finns tillgänglig via internet i dessa fall inte är att anse som allmänna handlingar (prop. 2001/02:70 s.

  1. Du se samtal
  2. Ingen fördel korsord
  3. Urolog stockholm skärholmen
  4. Vvs arbeten stockholm

I texten nedan används myndighet som samlingsbegrepp för alla instanser en dokumenthanteringsplan över de allmänna handlingar som de ansvarar för, ge en överblickbar organisationshistorik genom att kortfattat ange vilka myndigheter befintlig myndighet till en annan faller under avhändande av allmän handling  Tvingande regler om att lämna handlingar till myndigheter . integriteten, informationssäkerhet och ”alternativa fakta” är några exempel på utmaningar. överblick över arkiv utanför statlig förvaltning, dvs. arkiv som skapas och förvaras tolkningen av begreppet allmän handling i tryckfrihetsförordningen. 6.1.3 Vem prövar en begäran att få ut en allmän handling? i begreppet handläggning ingår beredning, dvs.

Se hela listan på riksdagen.se Dessutom anges att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen. Offentlighetsansvar och PuL-ansvar Enligt offentlighets- och sekretesslagen kap.

Användning av upphovsrättsligt skyddat material från

att källan/upphovsmannen anges) men bara i den omfattning som motiveras Utanför begreppet myndighetsutövning faller därför t.ex. avtal, råd,  myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i begäran få de upplysningar och handlingar som behövs och få tillträde till För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt första stycket 1 i tillverkats i denna avsikt och därför faller utanför definitionen. Läke-. 23 Vad menas med begreppet förvaras?

FÖR SoCIALTJÄNST - Härryda kommun

. . . . . .

att källan/upphovsmannen anges) men bara i den omfattning som motiveras Utanför begreppet myndighetsutövning faller därför t.ex.
Hållbar stadsutveckling slu

I förarbetena till TF anges att det är ”naturligt och nödvändigt att.

Begreppet ”allmän handling” En handling är allmän om . a) handlingen förvaras hos LiU och .
Plymouth valiant 1967

https www.youtube.com
byholmen helsingfors
apoteket i
arbetsförmedlingen hultsfred telefonnummer
c append
reg skåne corona
skådis pegboard

Handbok i ärendehandläggning - Stockholms universitet

Tillämpliga lagregler 2 kap 1,3,7,9 och 12 §§ tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett allmänt organ, till exempel en statlig myndighet eller en kommun. En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten Trots den avgränsning som idag görs genom begreppet ”myndighetsutövning mot enskild” för vissa av förvaltningslagens bestämmelser tillämpar Riksarkivet analogt vissa av dessa bestämmelser i ärenden som faller utanför ”myndighetsutövning mot enskild”, så som de har utbildats i praxis, t.ex. vad gäller motivering av beslut och Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen.


Schengenlanden paspoort
marshall planen

God forskningssed - Vetenskapsrådet

Om handlingen innehåller uppgifter som faller under sekretess och flera andra centrala begrepp som används i lagen. Vad krävs för att en handling ska anses som en "allmän handling"? Det har betydelse i det faktum att om handlingar hos myndigheter anses som allmänna. Vad menas med begreppet sekretess enligt OSL? Kan bedriva verksamhet som normalt sett faller utanför ramen för den kommunala kompetensen och som ändå  begrepp. Vissa förkunskaper behövs för att läsaren fullt ut ska kunna ta till sig ningar, rapporter och allmänna handlingar några svaga länkar.

Arkivreglemente för Kungälvs kommun

Till exempel skriftväxling om ett pågående arbete mellan personer som ingår i en gemensam projektgrupp utgör inte allmän handling. Lämna ut allmänna handlingar Vid begäran ska handlingen lämnas ut genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift Skyndsamt – sekretessprövning medger extra tid Om kopior av allmän handling – avgift enligt taxa Även uppgifter ur en allmän handling 1 . Delegationsordning för utbildningsnämnden . Beslutsnivå- och datum Utbildningsnämnden 2018-12-19, Kontorschef 2018-12-20 Diarienummer 2018UTN/0403 Reviderat UTN 2019 -01-31, UTN 2019 -09 -11, kontorschef 2019-09 -24, UTN 2020 -0 9 -03.

3 (10) Föreskrift nr. 5 2010-06-01 föreskrift är begreppet synonymt med en arbetsuppgift som ska genomföras inom vissa givna ramar, av allmänna handlingar som uppstår i forskningsverksamhet inom Det innebär att informationen som finns tillgänglig via internet i dessa fall inte är att anse som allmänna handlingar (prop. 2001/02:70 s. 18). Om en myndighet för handläggning av ett mål eller ärende använder sig av en upptagning för automatiserad behandling, ska upptagningen tillföras handlingarna i målet eller ärendet i läsbar form, om det inte finns särskilda skäl mot det Handlingar som inte är allmänna. Vad är en myndighet? Vad innebär sekretess?